Zohľadňujete pri určení cien úverov konkurenčné ponuky?

Cena produktu alebo služby dokáže výrazne ovplyvniť nákupné rozhodnutie klienta (nového aj existujúceho). Ceny úverov na webových kalkulačkách sú pre banky okamžite dostupný údaj, ktorý dokáže banka pohotovo využiť pri porovnaní vlastnej ponuky s konkurenciou. Je táto informácia dostatočne smerodajná pri nastavení cien vlastných produktov?

Najviac využívaný spôsob cenotvorby v bankovom sektore je segmentácia cien pre rôzne skupiny klientov. Komerčné banky rozdelia na základe analýzy dát klientov do rôznych skupín, ktoré sa líšia svojou bonitou, interným ratingom, výškou príjmu, vekom, atď. Následne je rôznym skupinám vytvorená špecifická produktová ponuka, ktorú banka ďalej komunikuje a snaží sa motivovať klientov k nákupu.

Proces cenotvorby je komplexný cyklus, ktorý zohľadňuje množstvo faktorov. Ponuka konkurenčných bánk je dôležitým faktorom, ktorý je potrebné sledovať a zohľadniť pri nastavení ceny vlastných úverov. Nasledujúca zjednodušená schéma zobrazuje cyklus rozhodovania banky s využitím informácii o reálnych cenách konkurentov:

Trendom v bankovníctve sa stáva hypersegmentácia, vytváranie množstva malých skupín klientov s veľmi podobnými charakteristikami. Z našej štúdie LOAN PRICING PANEL vyplýva, že komerčné banky na Slovensku majú rôzny prístup k segmentácii klientov, ktorý je zohľadnený aj pri personalizovaných cenách úverov v digitálnych kanáloch. 

LOAN PRICING PANEL je štúdia, ktorú spoločnosť MARKET VISION SLOVAKIA realizuje pravidelne na štvrťročnej báze. Jej cieľom je pravidelne sledovať komunikované ceny spotrebných úverov v internet bankingu reálnych klientov vybraných bánk na Slovensku. V septembri bola realizovaná druhá vlna zberu dát, ktorá je teraz dostupná na zakúpenie.

Kontakt:

Daniela Šišuláková, project manager, daniela.sisulakova@marketvision.sk, +421 948 212 242