Výzvy  tradičného bankového modelu

Rast objemu disponibilných prostriedkov domácností

Podľa predikcie Národnej banky Slovenska sa bude v strednodobom horizonte zvyšovať disponibilný dôchodok domácností viac ako trojpercentným ročným tempom. Rásť bude aj priemerná reálna mzda a zamestnanosť. Zvýšenie objemu disponibilných prostriedkov domácností sa môže premietnuť v zvýšenej spotrebe, zaujímavým však môže pre komerčné banky byť rozhodnutie domácností novonadobudnuté dodatočné prostriedky usporiť napr.: vo forme vkladov do bánk, resp. nákupom iných aktív na finančnom trhu (podielové listy, akcie, dlhopisy, atď.).


Graf 1: Predikcia miery úspor, disponibilného dôchodku, priemerného rastu miezd a zamestnanosti

Zdroj: NBS, Strednodobá predikcia 4. Q 2018, vlastné spracovanie dát

V súvislosti s aktuálnym a predpokladaným vývojom makroekonomických ukazovateľov sa niektoré z bánk už začali intenzívnejšie sústreďovať na poskytovanie služieb v oblasti finančného poradenstva a predaja produktov kolektívneho investovania.

Investície a finančné plánovanie

V roku 2018 sme viackrát zachytili medializované i prieskumami podložené informácie o nízkej miere finančnej gramotnosti Slovákov. Celospoločenská potreba finančného vzdelávania a kvalifikovaného poradenstva v oblasti riadenia osobného a rodinného rozpočtu tak bude pravdepodobne narastať, čo vytvára priestor pre rozvoj služieb v tejto oblasti i v rámci bankového trhu v SR.

V oblasti finančného plánovania a poradenstva sa začali výraznejšie angažovať ČSOB, VÚB banka a Poštová banka, ktoré minulý rok propagovali svoje služby v oblasti finančného a investičného poradenstva. V októbri 2018 rozšírila Tatra banka svoje služby o sprostredkovanie predaja produktov II. dôchodkového piliera spoločnosti Allianz SDDS.

Zamerané na dizajn

V prípade spotrebného tovaru je dizajn a obal produktu dôležitým prvkom marketingovej komunikácie. V prípade finančných produktov a služieb existuje menší priestor na využitie tejto formy komunikácie s klientom, nie však zanedbateľný.

V rámci konkurenčného boja a segmentácie klientov, začínajú banky v SR tento priestor viac objavovať, čomu nasvedčuje odlišný dizajn platobných kariet pre mladých klientov, resp. pre klientov v prémiovom segmente. Domáce banky môžu v tejto oblasti čerpať inšpiráciu na zahraničných trhoch, kde niektoré subjekty používajú okrem tradičných plastových kariet aj iné materiály.

Obrázok 1: Platobná karta k balíku služieb N26 Black

Zdroj: N26.com, 2018

Vízia bankovníctva pre rok 2019

Očakávame, že v roku 2019 budú banky ďalej rozvíjať poradenský servisný model na svojich pobočkách, ktorého cieľom je komplexný rozvoj dlhodobého osobného vzťahu s klientom. Takisto sa dá očakávať príchod ďalších inovácii najmä v oblasti elektronického bankovníctva, ktoré na Slovensku využíva stále viac klientov.

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE.

 

Viac informácii o našich službách v oblasti Mystery Shoppingu a Competitive intelligence vám poskytne:

​Peter Gernát, intelligence officer, peter.gernat@marketvision.sk