POČET REALIZOVANÝCH AUDITOV RÁSTOL I V MINULOM ROKU

Aj napriek špecifickému minulému roku sa nám podarilo realizovať viac ako 8 tisíc auditov v rámci niekoľkých desiatok projektov. Z obsahového hľadiska išlo o audity s rôznym zameraním od vizuálnych kontrol vystavení produktov a stavu pobočkovej siete až po zložité procesné audity a komplexné audity firemných štandardov.
 

Najčastejšie boli vykonávané audity pre spoločnosti zo sektorov FMCG, športových potrieb, automotive, telekomunikácií a poisťovníctva. V rámci špecializovaných tímov však dokážeme obsluhovať aj klientov z iných sektorov na lokálnej i medzinárodnej úrovni.

Našim auditorom i klientom efektívnej realizácii auditov napomáha naša mobilná aplikácia SPRINGaudit. Aplikácia poskytuje všetkým užívateľom okamžitý prístup k reportingu a on-line výsledkom, vrátane fotodokumentácie z jednotlivých auditov.

Audity ako komplexná služba s použitím aplikácie SPRINGaudit, personálne zabezpečená nezávislou externou spoločnosťou MARKET VISION, je našimi klientami vnímaná ako efektívny nástroj, ktorým je možné získať ucelený pohľad na stav a fungovanie pobočiek, ako aj spôsob, ktorým je možné objektívne vyhodnotiť plnenie firemných štandardov a pravidlami stanovených podmienok naprieč celou sieťou vlastných, či partnerských pobočiek.

Aplikáciu SPRINGaudit je však možné  využívať aj vo forme prenájmu, pre účely vlastných interných auditov, vykonávaných prostredníctvom vlastných auditných pracovníkov. Spoločnosť MARKET VISION v takomto prípade zabezpečuje technickú podporu a poskytuje IT zázemie pre plynulú prevádzku auditov, vrátane programovania auditných formulárov a ako aj užívateľskú podporu a poradenstvo.

V prebiehajúcom roku sa očakáva i dopyt po službe „covid-audit“. Táto služba je zameraná na rýchlu a jednoduchú kontrolu  dodržiavania nariadení a hygienických opatrení namierených proti šíreniu COVID-19 v prevádzkach, ako preventívny nástroj kontroly, ktorým sa má predchádzať možným sankciám pre nedodržanie všeobecne platných opatrení.


SPRINGauditViac informácií o auditoch a ich špecifikách v jednotlivých sektoroch, ako aj nami poskytovaných riešeniach v tejto oblasti, môžete nájsť na www.springaudit.sk alebo na www.marketvision.sk/audit-predajnej-siete.

V prípade záujmu o cenovú ponuku našich služieb, neváhajte nás kontaktovať na maria.melichova@marketvision.sk.