Konkurenčné spravodajstvo v rozhodovacom procese firiem

Vlastný zber a analýzu informácií o konkurenčných subjektoch na trhu realizuje takmer každá spoločnosť bez ohľadu na svoju veľkosť. Riadenie veľkých firiem si častokrát vyžaduje odlišný prístup k prevádzke spravodajského cyklu v rámci organizácie. Spravodajský cyklus v prípade veľkých firiem by mal byť viac systematizovaný a dátovo orientovaný ako v prípade malých a stredných podnikov.

Typológia informácii v konkurenčnom spravodajstve

V konkurenčnom spravodajstve pracujeme s rôznymi typmi informácií. Nasledujúce základné delenie nám pomáha lepšie pochopiť hodnotu informácií ako aj stanoviť hranice etiky činnosti pracovníkov konkurenčného spravodajstva.

Schéma 1: Kategorizácia informácií v konkurenčnom spravodajstve 

Zdroj: ROUACH, D., SANTI, P., 2001, Competitive Intelligence Adds Value: Five Intelligence Attitudes, European Management Journal, vol. 19

Do bielej zóny patria najmä otvorené informačné zdroje medzi ktoré patria klasické médiá, open source data a iné voľne dostupné informácie. V šedej zóne sa nachádzajú informácie získané vlastnou operatívnou činnosťou (účasť na odvetvových eventoch a podujatiach, spotrebiteľské prieskumy, MS a real customer mystery shopping a iné.). Do čiernej zóny patria tajné informácie, ktorých zber nie je cieľom činností etického konkurenčného spravodajstva.

Informácie vs. actionable insights

Samotná informácia nemusí mať pre klienta (prijímateľa) konkurenčného spravodajstva vysokú hodnotu. Tá rovnako ako v bezpečnostnom spravodajstve, spočíva v odporúčaniach založených na znalostiach danej problematiky a zasadení do aktuálneho kontextu. Úlohou interného intelligence tímu je formulovať závery a odporúčania pre rozhodovanie manažmentu spoločnosti na rôznych úrovniach. Kooperácia s externým partnerom dokáže v mnohých prípadoch tieto spravodajské výstupy obohatiť o informácie a insight, ku ktorým nemusí mať interný intelligence tím prístup a ktorý môže upraviť závery spravodajskej analýzy a odporúčania pre manažment.

Kvalitný competitive intelligence aparát má vplyv na výkonnosť firiem

Tím výskumníčok z Katedry ekonomiky na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity realizoval v rokoch 2013/2014 prieskum medzi slovenskými firmami, v ktorom zisťoval mieru využívania competitive intelligence systému a ich názory na aktuálny trend vývoja trhového podielu ich spoločnosti a konkurenčnej pozície v odvetví. Prieskum bol realizovaný na vzorke 384 slovenských spoločností od novembra 2013 do februára 2014.

Graf 1: Trend vo vývoji trhového podielu (n=384)

Zdroj: vlastné spracovanie dát podľa ŠTEFÁNIKOVÁ, Ľ., RYPÁKOVÁ, M., MORAVČÍKOVÁ, K., 2015, The impact of competitive intelligence on sustainable growth of the enterprises, 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že spoločnostiam, ktoré využívajú systém konkurenčného spravodajstva rastie trhový podiel viac ako firmám, ktoré v rozhodovacom procese nepoužívajú competitive intelligence výstupy. Až 83% spoločností, ktoré nevyužívajú CI systém uvádza, že ich trhový podiel sa v čase nemení, alebo klesá.

Graf 2: Konkurenčná pozícia firmy v odvetví (n=384)

Zdroj: vlastné spracovanie dát podľa ŠTEFÁNIKOVÁ, Ľ., RYPÁKOVÁ, M., MORAVČÍKOVÁ, K., 2015, The impact of competitive intelligence on sustainable growth of the enterprises, 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM

Významným zistením je aj to, že až 58% spoločností, ktoré využívajú informácie z CI systému uvádza, že ich aktuálna pozícia v odvetví je priaznivá, silná alebo dominantná. Naopak, až 38% spoločností, ktoré nevyužívajú systém konkurenčného spravodajstva uvádzajú, že ich pozícia v odvetví je slabá alebo neživotaschopná.

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE. MARKET VISION SLOVAKIA je prvou slovenskou agentúrou s elitným členstvom v asociácii MSPA.

 

Viac informácii o našich službách v oblasti Competitive intelligence vám poskytne:

​Peter Gernát, intelligence officerpeter.gernat@marketvision.sk