Komunikácia poisťovní na Facebooku: Na odpoveď si treba počkať

Spoločnosť MARKET VISION SLOVAKIA uskutočnila v priebehu decembra 2015 prieskum zameraný na komunikáciu poisťovní na sociálnej sieti Facebook. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že medzi poisťovňami existuje z hľadiska komunikácie značný rozdiel. Potenciálny klient sa konkrétne riešenie prostredníctvom Facebooku vo väčšine prípadov nedozvie, niektoré poisťovne nekomunikujú a iba malá časť klientovi poskytne konkrétne informácie k jeho požiadavke.

Spolupracovníci spoločnosti MARKET VISION SLOVAKIA oslovili v rámci prieskumu celkom 13 poisťovní na ich facebook profiloch, zaslaním správ zameraných na životné aj neživotné poistenie. V rámci odozvy zo strany poisťovní boli sledované parametre ako užitočnosť, presnosť a forma odpovede, ako aj reakčný čas.

Zo všetkých sledovaných poisťovní 2 poisťovne vôbec nereagovali na zaslané požiadavky. Na správu zameranú na životné poistenie dokonca neodpovedala až polovica oslovených poisťovní. V celkovom súčte napokon poisťovne neodpovedali na jednu tretinu odoslaných správ.

V prípadoch, keď poisťovňa zareagovala na zaslanú požiadavku, v odpovediach neboli zväčša uvedené konkrétne informácie, odosielateľovi správy bolo skôr odporučené osobné stretnutie s poradcom, alebo kontaktovanie infolinky. Iba jedna štvrtina z celkového počtu prijatých odpovedí plne zodpovedala klientovej požiadavke.

Priemerný reakčný čas mal  hodnotu 18 hodín a 29 minút, pričom vo viacerých prípadoch klient čakal na odpoveď dlhšie ako 2 dni. Najrýchlejšia odpoveď z poisťovne prišla do 12 minút od Allianz - Slovenskej poisťovne. Pre porovnanie, najneskoršia odpoveď bola doručená až po 2 dňoch, 20 hodinách a 36 minútach.

V komunikácii na sociálnej sieti facebook bola Allianz - Slovenská poisťovňa ohodnotená ako najlepšia. Táto poisťovňa zareagovala na všetky 4 požiadavky klientov, pričom v 2 prípadoch uviedla aj konkrétne informácie a priamo odpovedala na klientovu požiadavku. Každá odpoveď obsahovala kontakt a tiež osobné oslovenie menom. Z poisťovní, ktoré odpovedali na všetky požiadavky klientov mala najlepší priemerný reakčný čas Generali Poisťovňa, neposkytla však takmer žiadne konkrétne informácie.

Prieskum  bol  realizovaný spoločnosťou MARKET  VISION  SLOVAKIA  v rámci  pravidelného nezávislého monitoringu poistného  trhu. Medzi poisťovne zaradené do prieskumu patrili: AEGON., Allianz -  Slovenská poisťovňa,  Axa pojišťovna,  ČSOB Poisťovňa, Generali Poisťovňa, Groupama poisťovňa, KOMUNÁLNA poisťovňa, NN Životná poisťovňa,  NOVIS Poisťovňa, Poštová poisťovňa, Union poisťovňa, UNIQA poisťovňa a Wüstenrot poisťovňa.